Lưu ý: chỉ upload các định dạng file pdf, file ảnh
 • BBKSHT

 • Giấy chứng nhận tạm trú

 • Hộ khẩu thường trú

 • Hợp đồng thuê nhà, đất

 • Bản sao hoá đơn tiền điện của chủ HĐMBD cũ

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Giấy phép đầu tư hoặc QĐ thành lập đơn vị

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

 • Giấy tờ tuỳ thân

 • Giấy tờ đất

 • Hợp đồng giao thầu xây dựng

 • Quyết định phân đất phân nhà

 • Đơn xác nhận UBNDP, CAP

 • Hợp đồng mua bán căn hộ

 • Giấy phép xây dựng

 • Hợp đồng chuyển nhượng 1 phần QSDĐ

 • Giấy chứng nhận thay đổi số nhà

 • BB KSHT

 • CVDD

 • Hợp đồng thuê đất, nhà

 • Văn bản đề nghị Thỏa thuận đấu nối của khách hàng

 • Cơ sở lưu trú du lịch

 • Phụ lục đính kèm

 • Biểu đồ phụ tải

 • Giấy chứng minh nhân dân

 • Thẻ căn cước công dân

 • Hộ Chiếu

 • Các giấy tờ cá nhân khác

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

 • Giấy chứng nhận Tổ chức/cá nhân được quyền sử dụng

 • Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

 • Giấy phép đầu tư

 • Quyết định thành lập đơn vị

 • Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc Gia
Nhập hình ảnh kiểm tra

'); win.document.write(objbuilder); win.document.write(' '); layer = jQuery(win.document); } function renderHtml(ext, fileName, src, hosoid) { var type = types.find(function (p) { return p.exts.indexOf(ext) == 0; }); var data_base64 = src; var preview_src; if (type) { preview_src = type.img; } if (!preview_src) { preview_src = src; } var parts = []; parts.push(""); parts.push('') parts.push('', fileName, ''); return parts.join(''); } function handleFileSelect(evt) { var files = evt.target.files; // FileList object var loaiHS = $('#cboLoaiHsoGto').val(); // selected option value var tenLoaiHS = $("#cboLoaiHsoGto option:selected").html(); // selected option text // Loop through the FileList and render image files as thumbnails. for (var i = 0, f; f = files[i]; i++) { // Validate file if (!f.type.match('image.*|application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document|application/pdf|application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet|application/vnd.ms-excel')) { alert("Chỉ hỗ trợ các định dạng: image, docx, xlsx, csv. Vui lòng tải lại!"); // Không continue nữa cho tắt nắng luôn //continue; return; } if (f.size > 10485760) { alert("Không được tải lên file quá 10MB. Vui lòng tải lại!") return; } var reader = new FileReader(); // Closure to capture the file information. reader.onload = (function (theFile) { return function (e) { // Render thumbnail. var dataBase64 = e.target.result; var nameFile = theFile.name; //đoạn này check xem định dạng gì nhưng chưa chuẩn lắm, phỉa check cái filetyoe cơ, #todo var checkExt = theFile.name.split('.'); var pe = document.createElement('p'); pe.classList.add("list-group-item-text"); pe.innerHTML = renderHtml(checkExt[checkExt.length - 1], nameFile, e.target.result, loaiHS); document.getElementById('uploadingFilesList_' + loaiHS).appendChild(pe) }; })(f); // Read in the image file as a data URL. reader.readAsDataURL(f); } } // remove file function func(e) { $(e).parent().remove(); } document.getElementById('files').addEventListener('change', handleFileSelect, false); function BuildArrayFile() { var myArray_part = []; // import1 var files_1 = $('.thumb'); //var loaiHS = $('#cboLoaiHsoGto').val(); var stt; var file; var base64File; var i; if (typeof files_1 != "undefined") { var mang_1 = files_1.length; for (i = 0; i < mang_1; i++) { file = files_1[i]; stt = file.dataset.title.lastIndexOf('.') + 1; // đoạn này lấy base64 cẩn thận xem cắt ở đâu, vì cấu trúc kiểu file đangkhác nhau, tránh trường hợp ko lay đc hết file base64File = file.dataset.base64.lastIndexOf(',') + 1; myArray_part.push({ FileValue: file.dataset.base64.substring(base64File), FileExt: file.dataset.title.substring(stt), ResumeID: file.dataset.hosoid }); } } return myArray_part; }; //var dataToSend = JSON.stringify(coordinates); $("#btnSubmit").hover(function () { var dataToSend = JSON.stringify(BuildArrayFile()); $("#TestDT").val(dataToSend); });