Mã yêu cầu Tên yêu cầu Địa chỉ dùng điện Trạng thái